اگر مواد اولیه فراهم باشه، دوست داشتی چه چیزی رو با دست های خودت بسازی؟


(فرشته ) #1

هر چه میخواهد دل تنگت بساز …


(نجمه شیخی) #2

از این گل چینی هایی که بچه بودیم با خمیر گل چینی میساختیم. چقدر خوب بود…:blush:


#3

بسازم خنجری نیشش ز فولاد / زنم بر دیده تا دل گردد آزاد


(Sina) #4

اگر میتوانستم یک انسان می ساختم!


(system) #5

(ارمان ) #6

وسایل آشپزخانه می‌ساختم …