اگر میدانستید همین الان خدا یک دعایتان را مستجاب میکرد چه دعایی میکردید

اگر میدانستید همین الان خدا یک دعایتان را مستجاب میکرد چه دعایی میکردید
پول دار میشدید
سلامت خانواده برای همیشه تضمین میشد
خانه دار شوید