ایا از نظر دانش علم پزشکی در حد مطلوب اگاهی داریم ؟

ایا از نظر دانش علم پزشکی در حد مطلوب اگاهی داریم ؟
ایا این اگاهی در حدی است که مفید واقع بشه
ای بحدی است که تو زندگی کاربرد داشته باشه

1 پسندیده

میدونی واقعا هست و داریم
اما اینقدر بیخیالیم که انجام نمی دیم
و رعایت هم نمی کنیم
تنها چیزی که مردم ایران بلدن ایراد گرفتنه.
اگه کسی بخواد باید خودش به فکر باشه…
روش رسوندن اگاهی هم که خیلی اسونه … تاصیر پذیری مردم هم همینطور.
ولی میگم که به فکر نیستن