ایا برای ازدواج اینگونه معیارها برای زندگی کاربرد دارند ؟

ایا برای ازدواج اینگونه معیارها برای زندگی کاربرد دارند ؟
اگر بله : چرا ؟ اگر خیر : چرا ؟

1 همسر اخلاق
2 شغل مناسب همسر
3 درامد کافی همسر
4 موقعیت اجتماعی خانواده
5 میزان درامد خانواده
6 خانه شخصی

1 پسندیده

بهتره اول معیارهاتونو نام ببرید معیار ها دو دسته شخصی و عمومیه

1 پسندیده