ایا دنیا بدون من زیباتر خواهد بود ؟

ایا بود و نبودمن تاثیری بر این دنیا خواهد گذاشت ؟

حالا که هستم چگونه تاثیر مثبتی داشته باشم ؟

5 پسندیده

دنیا بدون شما وجود نخواهد داشت.

درک شما از دنیا با درک سایر انسان ها متفاوت است.
این موضوع برای همه افراد صدق میکند.
وقتی که شما نباشید دنیای شما هم نخواهد بود.
شما دنیای دنیایتان و دنیایتان دنیای شماست.

شُعَرا میتونن این موضوع رو جوری بیان کنن که همه متوجه بشن اما من نمیتونم امیدوارم منظورمو رسونده باشم.

8 پسندیده

بودونبود تو مطرح نیس
اندیشه ات را بنیاد چه کرده ای؟
فکرت را هم سرمایه کنی
سوال اصلی اینجاست
فکرم
تلاشم
سرمایه ام
عمرم
در چه مسیری خرج شد؟
ممکن است مفید بوده باشد ولی
هر مفیدی
درست نیست

3 پسندیده