بازیافت پسماند غذایی؟ چطوری؟

با پسماندهای غذایی غیر قابل استفاده چه کنیم، بازیافت مقوله ای بسیار مهم حیاتی و دغدغه امروز محیط زیست می باشد!

2 پسندیده

منظور شما از پسماند غذایی غیر قابل استفاده «برای انسان» هست؟ اگر جواب بله هست خیلی از موجودات دیگر از این پسماند استفاده میکنند فقط باید تدبیری اتخاذ بشه که در مسیر آلوده شدن محیط زیست و آلودگی آب و خاک مورد استفاده انسان ها نباشه. و این مواد توسط دیگر جانداران یا بصورت گیاخاک برای گیاهان بی میوه و جاده ای استفاده بشه.