با تغییرات شدید اجتماعی چطور کنار میاین؟

دنیای امروز پر از تغییرات وسیع از ظاهر تا عقاید ریز و درشته. کمتر نسلی تجربه تغییرات عمیق و شدید اجتماعی در این حد رو داره. شما چه تغییراتی رو تجربه کردین و چطور باهاش کنار اومدین؟ هدف بحث روی خوب یا بد بودن نیست صرفا تجربه تغییرات و تطابق با اونها موردنظره.

تطابق با تغییرات شدید اجتماعی

2 پسندیده