با کودکی که مدام اشتباه میکند چگونه برخورد میکنیم ؟

با کودکی که مدام اشتباه میکند چگونه برخورد میکنیم ؟
ایا او را سرنزش میکنیم
ایا او را در مکانی تاریک میاندازیم
ایا سرش داد میزنیم