برای بقا کدوم ویژگی مهمتره؟ هوشمندی یا زور؟!

فکر کنید در یک جنگل گم شدید ، برای زنده ماندن به هوشمندی بیشتر نیاز دارد یا زور بیشتر؟ (زور به معنای قدرت جسمانی). ممکنه بگیم هردو اما خب هر دو ویژگی در ما انسانها هست به میزان مختلف ، اما کدامیک باید بیشتر از دیگری باشه؟
فکر کنید در یک جامعه به هم ریخته و درگیر هرج و مرج (مثلا جنگ زده) دارید زندگی میکنید ، برای زنده ماندن به هوشمندی بیشتری نیاز دارد یا زور بیشتر؟
فکر کنید در یک شهر آرام زندگی میکنید اما با ویژگی‌های رقابت‌آمیز مرسوم ، هوشمندی مهمتر یا زور؟
در میدان سیاست هوشمند مهمتر است یا زورمندی؟
و …

من فکر میکنم تمامی موقعیت‌های فوق با وجود تفاوت در ظاهر اما در ماهیت خود همان وضعیت بقا و باقی ماندن را نشان میدهند.

به صورت کلی و با هر موقعیتی که مدنظر دارید ، به نظرتون برای بقای یک گونه یا یک انسان ، هوشمندی مهمتر است یا داشتن زور جسمانی و قدرت بدنی _ فیزیکی؟!
سوال ماهیت زیست‌شناسی بیشتری داره و در نتیجه آیا میتونید مثالی بزنید از جاندارانی که بقا پیدا کردند که زورمند بودند یا موجوداتی که هوشمند بودند؟ و از بین این دو گونه‌ها کدام ویژگی میزان بیشتری از بقا را رقم زده ، آنانی که هوشمند بودند یا آنانی که زورمند؟!

3 پسندیده

خوب همیشه هوشمندی بیشتر جواب میده تا قدرت
اگه باهوش باشی میتونی تو چند لحظه نقات ضعف رقیب قدرتمندت رو پیدا کنی و زمینش بزنی

4 پسندیده

قطعا هوشمندی ! هوشمندی میتونه مخفی ت کنه ،ابزار بسازی ،و با نقطه ضعف دشمنت بهش حمله کنی یا در آخر بتونی سازش کنی

1 پسندیده

هردو در کنار هم لازمه

یه فرد خیلی باهوش اگه زور نداشته باشه یا ادم قویی در کنارش نداشته باشه، احتمالش هست که توسط بقیه به خدمت گرفته بشه