برای تشویق سرمایه‌های انسانی در یه استارتاپ چه ایده‌هایی به ذهنتون می‌رسه؟

چه رویکردی میشه برای پاداش و تنبیه نیروها در یه استارتاپ که ممکنه تا مدتی پول درش به جریان نیفته، در نظر گرفت؟

2 پسندیده

این همان انگیزش است، پاداشها میتواند مشارکت دادن باشد، میتواند بودجه تخصیص دادن به یادگیری و خلاقیت و حل مسئله باشد.

باید یادمان باشد که هر اقدام یا عدم اقدامی یک رفتاری را تشویق و تحکیم خواهد کرد. هر وقت کاری کردیم، یا کاری نکردیم باید به این فکر کنیم که این فعل یا ترک فعل، چه رفتاری را تحکیم خواهد کرد و بعد آن را کار را بکنیم یا نکنیم.

چگونه افراد را در کارها مشارکت دهیم؟

در شرکتهای استارتاپی، به خصوص، آدمها خیلی ساختار و چارچوب را درک نمیکنند. بنابراین باید سعی کنیم همه را مشارکت دهیم. مثل گوگل که اولین آگهی‌ها را مدیرعامل چاپ کرد و به دیوار نهارخوری زد که اینها مزخرف هستند. از همه خواست، بدون آنکه بگوید، که کاری بکنند و تا عصر پنج گزینه برایش ارسال شد.

همه حق دارند نظر بدهند، اما شرط این است که نظرات متکی به عدد و داده باشد. یعنی ایده پرانی و عیب جوئی ممنوع است، اما ایده هایی که تحلیل و عدد و فکر پشت آن باشد، از همه سطوح شنیده میشود و مجرائی برای این شنیده شدن در بالاترین سطح سازمان وجود دارد.

پیشنهاد میکنم فیلم اینترن Intern را ببینید که در یک استارتاپ چه گذشته است و تلفیق تجربه و روحیه استارتاپی چه دستاوردهایی داشته است. نسخه صوتی یا نوشتاری کتاب “گوگل چگونه کار میکند” هم عالیست. چند بار بشنوید.

2 پسندیده