برای تصفیه آب از چه موادی به غیر از کلر استفاده می کنن؟

دوستان جدیدا کیفیت اب هایی که استفاده می کنیم خیلی پایین اومده و مواد شیمیایی تصفیه فاضلاب کیفیتش اومده پایین.

بنظرتون چیا برای تصفیه آب استفاده می کنن؟ هنوز همون کلر یا چی دیگ هم هست؟