برای سرمایش و خنک نمودن آپارتمان با سیستم های جدید چه پیشنهادی دارید؟

برای سرمایش و خنک نمودن آپارتمان با سیستم های جدید چه پیشنهادی دارید؟ کولر آبی و کانال در ساختمان هست. ولی تمایل به استفاده از سیستم های جدید دارم

1 پسندیده