برای شما عشق به چه معناست؟

به نظر شما عشق یعنی چه؟ تفاوت عشق و دوست داشتن چیست؟
منظورم عشق بین زوجین است و نه عشق خدا به بنده یا والد به فرزند.

4 پسندیده

عشق مرحله ای تکامل یافته از عقل عارفان است.

دوست داشتن ولی خواستن و تمایل داشتنست بدون شناخت یا با شناخت اندک

این همان دوست داشتنست که گاها بصورت اغراق آمیز به عشق تعبیر میشود

عشق فقط در مورد انسان بخدا ونیز خدا به انسان معنی دارد که البته مادران بعلت خالق بودن میتوانند شمه ای از عشق را دریابند

1 پسندیده