بزرگترین فراری که داشتین و موفق شدین چی بوده؟

فرار رو میتونین به معنای فیزیکی و متداول یا به معنای تلاش برای رهایی از عادات و محدودیتها یا هر معنی که می دونید هم در نظر بگیرید.