بهترین کتاب یا منبع در مورد تربیت فرزند از نظر شما کدومه؟

در زمینه تربیت فرزند و باید ها و نبایدهاش چه منبع مطالعاتی خوبی می شناسید؟

image

6 پسندیده

به نظرم کتاب منِ دیگرِ ما نوشته ی محسن عباسی ولدی، بسیار مفید و موثره. از ویژگی های خوب این کتاب زبان شیوا و ساده ی اونه. این کتاب هفت جلد با عناوین زیر هست:

جلد اول: جوجه های رنگی و بچه های فرنگی (مشکلات پیش روی تربیت در دنیای امروز)

جلد دوم: خارهای گل شده و گل های خارشده (نقش محبت در تربیت فرزند)

جلد سوم: پرنده های در قفس و کودکی های نارس (نقش آزادی در تربیت کودک)

جلد چهارم: بازی های عسلی و عسل های بدلی (نقش بازی در تربیت کودک)

جلد پنجم: قاب سراب نشان و بیداری خواب نشان (نقش تلویزیون در تربیت کودک)

جلد ششم: بازی روی ابر خیال و کودکی های رو به زوال (نقش بازی های رایانه ای در تربیت فرزند)

جلد هفتم: ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای (نقش بازی های رایانه ای در تربیت فرزند)

3 پسندیده

یکی دیگه از کتاب های خوبی که من میشناسم، کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر… تالیف دکتر میریام استاپرد، نشر دانش ایران هست.

این انتشارات یه سری مجموعه کتاب در راستای تعلیم و تربیت داره که واقعا کتابهای مفید و خوبی هستند.

3 پسندیده