به جای هفت سین هفت تا چیز از یک حرف دیگه بگید!

به جای هفت سین از یک حرف دیگه
استفاده کن (و هر چیز رو که از همون حرف انتخاب میکنی نماد یک چیز قرار بده )

  1. ترجیحا تکراری نگید مگر اینکه همزمان باشه (اگر از قبل کاربری حرفی رو انتخاب کرده شما برید سراغ یک حرف دیگه)
    2.تمام موضوعات باید با یک حرف آغاز بشن

مثال هفت عین = عسل (نماد طبیعت )
عود (نماد احساسات )
عینک (نماد خوشبینی )
عناب (نماد تفریح و دوستی )
عصا (نماد سنت های خوب قدیمی )
عکس (نماد خاطرات)
عروسک (نماد کودکی یا زیبایی)

به جای هفت سین هفت تا چیز از یک حرف دیگه بگید

شیر
شکر
شراب
شیرینی
شمع
شبدر
شیشه