به نظرتون منتقدین کتاب رو کجاها میشه پیدا کرد؟

هنوز سه روز تا پایان نُوآ فرصت داریم، و با توجه به بحث مطرح شده در این پاسخ، میخوایم که تلاش دیگری داشته باشیم برای جذب منتقدین کتاب و کتابخونی و یا کسانی که معتقد نیستن الان نیازی به کتاب خوندن داریم.

به نظرتون کجاها میتونیم چنین افرادی رو بیابیم؟

منتقد کتاب و کتابخونی