به نظرتون میشه در گپ مجازی، دوست پیدا کرد؟

به نظرتون میشه از گپ مجازی برای پیدا کردن دوست استفاده کرد ؟ چند نفر از دوستان صمیمی که داشتی رو مجازی باهاشون آشنا شدی ؟

3 پسندیده