به نظرتون چرا ریشه درخت شاخه شاخه میشه؟!

ریشه درخت داخل زمین چرا شاخه شاخه میشه و به حالت دیگه‌ای نیست؟ آیا این مدل باعث ایجاد بیشترین استحکام و مقاومت میشه؟

دلیل شاخه شاخه شدن ریشه درخت

2 پسندیده