به نظر شما جایگزینی برای کشت گیاهان وجود داره؟

زندگی در جامعه انسانی به میزان زیادی وابسته به کشت گیاهانه، چه به طور مستقیم از طریق خوراک یا به صورت غیرمستقیم در جنبه‌های مختلف سلامتی، … . به نظرتون جایگزین برای کشت گیاهان وجود داره که بر محدودیتهای حال حاضر غلبه کنه؟

ایده جایگزین کشت گیاهان

2 پسندیده

من فکر نمیکنم که چیز غیر طبیعی وجود داشته باشد که بتواند جایگزین خوبی برای گیاهان باشد چون گیاهان تر و تازه نه تنها در تغذیه ما بلکه در زیبایی محیط زیست و تازه و تر نگهداشتن جهان طبیعی رول عمده دارند به نظر من هیچ چیز دیگری جای این طبیعت زیبا را گرفته نمیتواند، شاید ما بتوانیم از نگاه ظاهری چیزی شبیه این ها را بوجود بیاوریم ولی هرگز به کارایی طبیعت ناب نمیرسد.

4 پسندیده