بیت زیر را تقطیع کنید و در ادامه مراحل زیر را انجام دهید

بیت:
در همه لاهوت و ناسوت جهان گشتی و باز
خوشتر از تنهایی تو عالمی پیدا نشد
ادامه مراحل:
:thinking: :thinking:
۱.تقطیع هجایی نمایید،
۲.پایه های هجایی را از هم تفکیک کنید،
۳.علامت های هجایی را زیر پایه ها بنویسد،
۴.وزن بیت را مشخص نمایید.
۵.یک مورد اختیار شاعری را بیابید و توضیح دهید.۱.تقطیع هجایی نمایید،
۲.پایه های هجایی را از هم تفکیک کنید،
۳.علامت های هجایی را زیر پایه ها بنویسد،
۴.وزن بیت را مشخص نمایید.
۵.یک مورد اختیار شاعری را بیابید و توضیح دهید.