بیماری و مریضی نسبت به گذشته بیشتر شده یا کمتر؟

مراقبت_های_بهداشتی
زندگی_سالم

(leila) #1

رشد آماری بیماری‌ها از گذشته تا کنون چگونه است؟
رابطه انسان و بیماری‌ها در طول تاریخ چگونه بوده است؟
بعضی از بیماری‌هایی که امروزه کشف میشن در گذشته وجود نداشتن یا ناشناخته بودن؟

بیماری و سلامتی

دنباله‌ی موضوع طب شیمیایی به انسان ها خدمت کرده یا خیانت؟


ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن