تاثیر بافت فرسوده بر اقتصاد شهری و توسعه شهری را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ به این پرسش ما را در نوشتن گزارش های مرتبط شدیدا کمک خواهد کرد

در زمینه بازسازی بافت فرسوده، بعضی نمونه‌های بافت فرسوده در دنیا، دلایل این اتفاق و تاثیر آن میتونید به فایل ارائه‌ی زیر مراجعه کنید. اطلاعات اولیه خوبی در اختیارتون میذاره:

https://prezi.com/a5erzxjgeahu/urban-decay-causes-consequences/

2 پسندیده