تا به حال روانشناستون رویه ی کتاب درمانی رو براتون پیش گرفته؟

افسردگی بلند مدت دارم
بهم کتاب تئوری انتخاب گلاسر
من به عنوان تکه هایی از یک کل منسجم
6سوالی ک زندگی مرا تغییر میدهد
از حال خوب به بد
عشق ویرانگر

2تا روانشناسم ازم خواستن این کتاب‌ها رو بخونم

تا حالا برای شماهم کتاب درمانی انجام شده.؟!
چه کتاب هایی بهتون معرفی شده؟

1 Likes

کتاب درمانی نه نشده ، اولین باره مه میشنوم

1 Likes

منم کتاب درمانی نشنیدم ، ولی ایده خیلی خوبیه