تا حالا به زمین بدون هیچ درختی فکر کردی؟!

تا حالا فکرش رو کردی که اگر درخت نبود، چه اتفاقی میوفتاد! چه چیزهایی تغییر میکرد؟

زمین بدون هیچ درختی به چه جور جایی تبدیل میشد؟

2 پسندیده

اصلا
تصورش هم وحشتناک هست مخصوصا واسه من
فکر نکنم دنیا بدون درخت جایی برای زندگی باشه

2 پسندیده