تا حالا خارج از جعبه فکر کردین؟

دوست دارم بدونم تجربه ی دوستان از خارج از قاعده فکر کردن چی هست؟

منظورم از خارج از جعبه:

خارج از جعبه اندیشیدن

3 پسندیده