تا حالا سعی کردین لذت از تعطیلات رو بهینه کنین یا فقط به تکرار بسنده کردین؟

آیا میشه با مشاهده، تجربه و فکر کردن، لذت از تعطیلات رو بهینه کرد؟
خیلیها رو دیدم که سالها یک مسیر مشخص رو در تعطیلات طی میکنن، یا یک روش قدیمی رو به کار میبرن و در نهایت نتیجه جالبی نمیگیرن. آیا میشه با مشاهده و استفاده از تجربه افراد مختلف نحوه استفاده از تعطیلات رو بهینه کرد تا ذهن و جسم به حد کافی لذت و استراحت داشته باشه؟

1 پسندیده