ترک داروهای ضد افسردگی در چه زمانی مناسبه؟

دوستان کسی اینجا داروی پاروکسیتین و سری داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین مصرف میکنه؟
چطور باید قطعش کرد؟
عوارض سندروم ترک دارو اگر چجور باشه و تا چه زمانی باشه خوبه ؟
در چه صورت باید به مصرف دارو برگشت؟
جایگزین مصرف چی باشه؟