تعطیلات بلند یا تعطیلات یک روزه؟

تعطیلات بلند و پشت سر هم رو بیشتر دوست داری یا تعطیلات یه روزه؟ چرا؟

5 Likes