تفاوت حقیقت با واقعیت چیست؟

بسیار یک دنیای جالبی است. حقیقت درون انسانها را میتوانی به زودتر از آنیکه فکرش را کنی، پیدا کنی! ولی افسوس در دنیای واقعیتها گیر کردیم. واقعاً چرا ما واقعیت انسانها را میبینیم، نه حقیقت درونشان‌ را ؟! بگذرد صورتی که واقعیت میتوانم یک دورغ محض باشد و حقیقت معنای کامل راستی است .! واقعیت خود میاید از حقیقت سرچشمه میگیرد. تا بتواند دروغ را به یک نوعی راست جلوه دهد . مثال: در واقعیت او به من کمک میکند ولی در حقیقت مایل نیست . !!! واقعیت پول خوب است ولی در حقیقت خوشبختی نمی آورد.

1 پسندیده

نوشته به موضوع مشابه اضافه شد: فرق بین «حقیقت» و «واقعیت» چیه؟