توی مدرسه و دانشگاه چه حسی به رئیس داشتی؟

توی مدرسه و دانشگاه چه حسی به رئیس داشتی؟ اصلا میدونستی کیه؟

1 پسندیده