تو چه موضوعی میتونی کشف کنی؟

یکم عجیبه ولی اگه قرار باشه چیزی رو کشف کنی که کار بشر رو راحت تر کنه در چه موضوعی کشف رو انجام میدی و چه تغییری در اون ایجاد میکنی؟