ثبت تجربیات مربوط به تغییرات سیستمهای اموزشی

در چند سال اخیر شاهد تغییرات بسیار زیادی در سیستم آموزشی کشور بودیم شامل تغییرات در کتابها, سیستم مقطع بندی و…یکی از جاهایی که به نظر میرسه ثبت تحربه حیاتی هست همینجاست یعنی جایی که تغییرات زیادی در سیستم ایجاد میشه و نتیجه حداقل بعد از یک یا دو سال معلوم میشه یعنی,وقتی که دانش اموزانی با این سیستم جلو رفتن و حالا سنجش اونها میتونه نقاط,قوت و ضعف سیستم جدید را تا حد زیادی روشن کنه. تجربیات مربوط به این سیستمهای جدید کحا و به شکلی ذخیره میشه تا در اینده دوباره نبازمند تکرار اونها نباشیم؟ برای ایجاد این تغییرات چقدر از تجربیات سیستمهای اموزشی موفق استفاده میشه؟ اونها تجربیاتشون رو چطور ذخیره و منتقل میکنن؟

3 پسندیده