جامعه شناسی در افکار عمومی؟

قانون انسانیت چیست ؟
ایا میدانید قانون انسانیت در جامعه چیست؟
ایا میدانید قانون انسانیت چه چیزهایی را شامل میشود؟

1 پسندیده

به نظر من تعریف واحدی نداره و هر قشری یک تعریف خاص برای خودش با توجه به مرام و عقیده ش داره.
اما فکر کنم در کلیت و وجه اشتراک همه شون همون اصل اخلاقی «مرنج و مرنجان» باشه اما در مصادیق هر عقیده ممکنه مختلف باشند.