حاضری تجربه کنی؟

تو کدوم مبحث تئوریک که فقط به واسطه حرف دانشمندان قبولش داری حاضری خودت تجربه ش کنی؟

2 پسندیده