حافظ برای شما چه معنایی دارد؟

حافظ و امثالش برای من مقدسند! در اوجند ! با حافظ زندگی میکنم با حافظ عشق میورزم !عشق میورزم و امید که این فن شریف / چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود .هنر را دوست دارم ولی آخر همه هنرها حرمانست بجز عشق ورزیدن و یکی از بزرگترین سلاطین عشق و عشق ورزی حافظ است .عاشق و رند و نظر بازم ومیگویم فاش / تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام حافظ به من یاد داد انسان باید در چندین هنر و صنعت همت کند .حافظ به من یاد داد هر کاری را در نهایت زیبایی و بی نقص باید انجام داد.من دینم را از حافظ و امثالهم دارم .گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود / تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. من اگر صد مرجع حکمی صادر کنند به اندازه یک بیت حافظ برایم ارزشی نداردچون تا دیدم بجز معدودی همه اهل ریا و سالوسند.انتقادهای دوستان را خواندم ولی چون بسیار به مرشدم اعتماد و اعتقاد دارم پاسخی نمیدم .فقط سر بسته میگویم علم ارتباطات امروزه ثابت کرده برای یک ارتباط موثر باید ازنکات مثبت طرف مقابل استفاده کنی همیشه تعریف و تمجید پاچه خواری به حساب نمیاد ودر مورد بارگاه سلاطین هم باید بگویم تیمور زمانی که شیراز را فتح کرد مجلسی ترتیب داد از بزرگان و شاعران مطرح شیراز .ولی از حافظ خبری نبود وقتی از حافظ پرسید گفتند در بیقوله ای در خارج شهر است همه را از خود راند و او را طلب کرد.

2 Likes