حد سازگاری تکنولوژی با طبیعت رو چطور میتونیم تعیین کنیم؟

ساخت و پیشرفت هر نوع تکنولوژی، مستلزم مصرف انرژی و امکانات هست، و بشر در دسترسی به این انرژی و امکانات، دست کم محدودیت زمانی داره.

سوال اینجاست که تکنولوژی هم میتونه مثل طبیعت دارای چرخه یا اصول سازگار با طبیعت باشه؟ و این شرط از کی و تا کجا لحاظ شده و میشه؟

1699fb6cf1597c8afa2da9438f4b9f02

4 پسندیده

یه نکته در سیستم های طبیعی مرگ و چرخه بازگشت به طبیعت هست. مثلا میتونیم تکنولوژی هامون رو طوری طراحی کنیم که اون ها دارای زمان مرگ و همین طور تجزیه شدن باشن (یه جور خودفناپذیری!).

3 پسندیده