خودت را در سه کلمه یا یک جمله توصیف کن

خودت را در سه کلمه یا یک جمله توصیف کن.
چه ویژگی هایی داری؟
دوست داشتی چه ویژگی داشتی که بقیه نداشته باشن؟
:

2 Likes