داستانهای عرفانی"حکایتی از مصیبت نامه عطار"

بود دزدی دزدی بسیار کرد
تا خلیفهش عاقبت بردار کرد
میگذشت آنجایگه شبلی مگر
چشم افتادش بران زیر و زبر
اشک بر رویش ز کار او دوید
نعرهٔ زد پیش دار او دوید
بوسهٔ بر پای او داد و برفت
پیش او دستار بنهاد و برفت
سر این پرسید از وی سایلی
گفت بودست او بدزدی کاملی
از کمال او دزدی بسیار کرد
تا که جان را در سر این کار کرد
هرکه او در کار خود باشد تمام
جان خود در کار بازدوالسلام
گرچه دزدی جاهل و غافل بدست
لیک اندر کار خود کامل بدست
چون تمام افتاد او در کار خویش
زان نهادم پیش اودستار خویش
چون بدیدم دار چوبین جای او
بوسه زان دادم خوشی بر پای او
او بکار خویش مرد خویش بود
نه چو من نامرد درد خویش بود
او بمردی بود پشت لشگری
نه چو من آمد مخنث گوهری
جان او او را جوی ارزیده بود
نه چو من برجان خود لرزیده بود
مرد باید خواه خاص و خواه عام
کو بود در فن و کار خود تمام
ذرهٔ گر نیک نامی بایدت
در همه کاری تمامی بایدت
در تمامی گر تو کاری بد کنی
آن هم از بهر خلاص خود کنی
حضرت عطار در این حکایت کامل بودن را یکی از شاخصه های سالک میداند بطوریکه مشاهده می کنید شبلی که یکی از بزرگان مشایخ بوده است در راهی به مراسم به دار کشیده شدن دزدی میرسد وبعد از نماز بر چوبه دار آن دزد دستار و عمامه خودش را به رسم احترام بر بساط دار می نهد و بعد که با اعتراض مریدی مواجه میشود به او میگوید با اینکه راهش اشتباه بوده ولی راهش را تا دادن جان ادامه داده و این سزاوار ستایش است اگر من هم در راهم به همین اندازه استقامت داشته باشم شایسته رستگاریم

2 پسندیده

واقعاً خیلی زحمت کشیده.
داد زده، دویده و بوسیده، بعد هم تظاهر کرده.
واقعاً کار بسیار پرزحمتی انجام داده

از نظر مثلث نیازهای مزلو، امنیت در سطح بالاتر از نیاز به خوراک قرار گرفته. شخصی که نیاز به خوراک و پوشاک دارد حاضر است امنیت خود را به خطر اندازد و به خوراک و پوشاک برسد.

3 پسندیده

حکایت حکایت استقامت در کارست و اینکه هرکس عیب وایرادی داشته باشد نکات بسیار عالی هم دارد و این به برداشت ما از هر موضوعی کمک میکند که مثبت اندیش باشیم

خودش هم از ضعف خود در ازای بزرگی دزد نالیده آنجا که میگه

جان او او را جوی ارزیده بود/ نه چو من بر جان خود لرزیده بود
او بکار خویش مرد خویش بود/ نه چو من نامرد درد خویش بود
او بمردی بود پشت لشگری/ نه چو من آمد مخنث گوهری

در زمان ایشون هنوز علم جناب مزلو را و مثلثشان را درک نکرده بود
به هر حال عیب خود و حسن طرف مقابل را دیدن یکی از مراتب کمالست
از حضور جنابعالی و زاویه دیدتان سپاسگزاری میکنم

3 پسندیده