درختها چطور تغییر فصل رو متوجه میشن؟

درختها چطور تغییر فصل رو متوجه میشن؟

3 پسندیده

با تغییرات جوی پایدار به تدریج تغییر میکنن