در رابطه با آزمون پارامتریک و ناپارامتریک اطلاعاتی دارید ؟

نمیدونم در پادپرس میشه از این گونه سوالات پرسید یا نه اما دغدغه در حال حاضر من این است که روش پارامتریک دقیق تر و بهتر است ؟ من در پژوهش خودم که ابتدا برای آزمون نرمال بودن از چولگی و کشیدگی استفاده کردم اما دوتا آماره من از 30 تا آماره در بازه (2-،2) قرار ندارد این یعنی که من باید از روش ناپارامتریک برم ؟
بازم عذر خواهی میکنم اگر سوالم در راستای هدف پادپرس نبود.

1 پسندیده

بستگی به هدف داره ولی چیزی که در موردش حرف میزنید، اصطلاحا Outlier یا میتونیم به فارسی «داده خارج از محدوده» هست که باعث مشکل در تستهای پارامتریک میشه ولی معمولا تستهای ناپارامتریک میتونن این رو به نحوی هندل کنن. مشکل اینه که برای کلیت تحلیل آماری استفاده از تحلیل آماری بهتر و دقیقتره و بهتره که به دلیل قوی از روشهای غیرپارامتریک استفاده کنید.