در رابطه با دسته‌بندی شعر و موسیقی

اتاقی برای گپ و گفت راجع به شعر و موسیقی‌.

بانی ساخته شدن این اتاق، یه پادپُرسیِ پیگیرِ اهل شعر هست.