در شکل زیر شما چند چهار ضلعی میبینید؟

آیا میتوانید تکام چهار ضلعی های این شکل را نشان دهید؟

4

2 پسندیده

اگر بعضی از اضلاع برهم منطبق باشند 5 چهار ضلعی

آیا پاسخ برگزیده شدم؟

1 پسندیده

9 تا
نوشته باید دست کم ۲۰ کاراکتر داشته باشد

1 پسندیده