در قدیم تعطیلات به چه شکلی بوده؟

اصطلاحات تعطیلات برای سیستم کارمندی و اجباریه؟ قدیما تعطیلات به چه شکلی بوده؟

3 Likes

احتمالا کارشون فصلی بوده مثل کشاورزی و دامداری و افراد دربار پادشاه هم کارشون سنگین نبوده و نظامیا هم همیشه در جنگ نبودن .