در موقعیت فعلی زندگی‌ام در چه جهتی باید حرکت کنم؟

شاید این روزها بیشتر از هر زمانی سردرگمی در مسیر زندگی به دلایل اجتماعی افزایش پیدا کرده. با چه معیاری و در چه جهتی در زندگی حرکت کنیم؟

8 پسندیده

حضرت حافظ می فرماید شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت / چیزیم نیست ور نه خریدار هر ششم
رندانه میخواهد بگوید در تمام جهات

1 پسندیده