در پوشش خود از چه رنگهائی استفاده می‌کنید؟

در پوشش خود چطور از رنگ ها استفاده می کنید؟

image

از چه رنگ هایی استفاده می کنید؟ چطور رنگ ها را ست می کنید؟ تناسب بین رنگ ها را چطور برقرار می کنید؟

5 پسندیده

رنگ هایی که به پوستم، رنگ چشم ها و موهام ، مناسبت و موقعیتی که درش حاضر میشم بیاد و خودم خوشم بیاد ازش.

2 پسندیده