دلیل سرشماری با این همه نهاد اطلاعاتی مثل ثبت احوال و ... چیست ؟

سرشماری جمعیت از این شهر آغاز شد

چه اطلاعاتی مورد نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی هست که سرشماری باید انجام بشه؟
** البته با وجود سازمان های بزرگی مثل سازمان ثبت احوال و پست و رفاه اجتماعی و …**

2 پسندیده