روابط شما با همکارانتان چگونه است؟

چقدر از فضای کاری ات راضی هستی؟ به روابط کاری ات چه امتیازی میدی؟ چرا؟

2 پسندیده

به نظر من همه چیز به دست خود آدم است که محیط را برای خود دوستانه و خودمانی و خیلی صمیمی درست کنیم یا اینکه یک محیط دور از صمیمیت و دوستی برایمان بسازیم، البته این کار با اخلاق رفتار گفتار مان و رویه نیک و روابط حسنه با دوستان و همکاران ما درست میشود، من به روابط کاری ام مانند خانواده اهمیت میدهم میدانید چرا؟ چون من هر روز بجز روز جمعه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر با همکارانم هستم یعنی وقتی محاسبه کنیم من بیشتر عمرم یا حد اقل مناصفه عمرم را با همکارانم میگذرانم و باید این محیط برایم مثل خانواده صمیمی و دوستانه باشد، من فعلاً از فضای کاری خود 90 فیصد راضی هستم چون به همه احترام دارم و همه هم به من احترام متقابل دارند و کار در یک فضای دلنشین صمیمی انجام میشود.

2 پسندیده