روی انجام دادن چه کارهایی سختگیری نمیکنید؟

انجام درست یا دقیق و برنامه ریزی شده چه کارهایی برای شما اولویت نداره و به فرض اگر اون بین هدف یا نحوه اجرای کار تغییر کرد مسامحه میکنید؟

1 Likes

غالب چیزایی که جبران‌پذیرند، البته روابط اجتماعی مشمول این قاعده نمی‌شن و سعی می‌کنم حتی اگر قابل جبران هم باشه، کاری نکنم که برای جبران‌ش به زحمت بیفتم.

1 Likes