زود عصبانی می شین یا دیر، اصلا عصبانی می شین؟؟؟

تا حالا کسی طوری عصبانیتون کرده بطوری که از کوره در برین :rage: :rage: :rage:
جوری که سر طرف فریاد بزنین و رنگ و روتون برافروخته بشه.
شنیدین می گن طرف عصبانی نمی شه ولی وقتی بشه بدجور از کوره در می ره، شما چطوری هستین وقتی که :rage: می شین سعی می کنین اروم باشین، به قول معروف لای سبیل می زارین. یا نه وقتی :rage: می شین زود بروز می دین و همه کاسه و کوزه ها رو می شکنین :neutral_face: آیا از اون قبیل افراد هستین که یه نفس عمیق می کشین می گین الله اکبر شیطونه می گه:pensive: و همین تمام عصبانیتتونه:grin: من خودم نسبت به عصبانیت خیلی کم لطفم:grin: سعی می کنم از کوره در نرم و اگه کسی بد با من تا کنه همون لحظه ناراحتم اما بعدش فراموش میکنم، کینه از طرف نمی گیرم می دونین چرا چون خودم رو دوست دارم دلم نمی خواهد آرامش به این با ارزشی رو از دست بدم. دوست ندارم حال دلم و بخاطر نفرت از یک نفر خراب کنم. اولویت و همیشه به خودم می دم به قول معروف می گم آخه چرا خون خودم و کثیف کنم
شما چطور نظرتون و بگین کارم درسته یا نه به نظر شما :rage: رو بروز بدم :pray:t2::pray:t2::pray:t2:

1 پسندیده